Konflikty na pracovisku – ich prevencia, vznik a riešenie

Nikto nemá rád konflikt – napätie, spor, hádku. Napriek tomu je málo ľudí, ktorí žijú v prostredí bez konfliktov. Konflikt je prirodzená súčasť nášho života. Sú dôsledkom meniacich sa životných podmienok, rozmanitosti ľudských záujmov a potrieb a vývoja, ktorý kladie na jedincov aj spoločnosť nové nároky.

Cieľ

je priblížiť účastníkom poznatky o konfliktoch, ich prevencii a riešení.

Z obsahu

Forma

Úvodná prednáška, seminárna diskusia, analýza prípadov z praxe.

Študijné materiály

Každý účastník dostane podrobný sylabus, o ktorý sa môže opierať pri individuálnom štúdiu.

Trvanie

1 deň (7 hodín)

Komu je seminár určený

Riadiacim pracovníkom na všetkých stupňoch riadenia, vedúcim personálnych oddelení, pedagógom a vychovávateľom v domovoch mládeže a nápravno-výchovných zariadeniach.

Poznámka

Kurz je úvodným kurzom k semináru na tému mimosúdneho riešenia sporov.